top of page

MPF 又要蝕?(一)


星期五,東方日報A1:「供強積金活受罪半年賺幅付諸流水」

2月22日時候:「強積金無底深潭95%打工仔蝕到喊」

上年6月9日:「強積金21年得個吉」


搞到好似真係好悲觀,但實情真係咁?


起碼我D客唔係。點解,因爲重點唔係“强積金”呢個大類係賺係蝕,而係你有無揀中有潛力果隻基金。


我早在2020年已經叫身邊朋友,陸續離棄中港基金,轉投美國基金。(同期好多人連呢個地方都放棄,入境處統計話有十幾萬tim。)


客戶資料就無得Post出黎,但我公開發文,今年4月就有一篇,叫大家棄中港投美國。雖然Exactly强積金期間表現就難D統計(因爲通常强積金只會有全年或者1年、5年表現,無幾個月表現),但4月至今,S&P500指數升大約10%,同期恆生指數跌大約15%,强積金表現會點,自己諗。


當然,强積金唔係睇短期,應該睇長綫(因爲無得唔睇長綫,短期係升係跌,都無得攞)。根據積金局資料,5年累積表現:

中國股票基金:蝕13.02% ~ 蝕16.34%

大中華股票基金:蝕12.65% ~ 賺17.98%

香港股票基金:蝕26.84% ~ 賺2.55%

美國股票基金:賺45.16% ~ 賺62.95% !!

分別好明顯。


點解久唔久就會話MPF又要蝕,因爲香港人MPF,大部分仍然都係買緊中港基金,哪怕呢20年中港股市都跑輸環球,如果真係金融投資行内,無人玩呢兩個市場好耐啦。


下一個問題,點解大部分打工仔都揀錯市場?下次講。

Commentaires


bottom of page